ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 194 (R2) DIN 12/12/2002 – A GUVERNULUI NR. 194/2002 PRIVIND REGIMUL STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE

ARTICOLUL 1 – DOMENIUL DE REGLEMENTARE

Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsuri specifice de control al imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte.

ARTICOLUL 2 – Definiții

Pentru scopurile prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a) străin – persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
Litera a) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
b) apatrid – străinul care nu are cetăţenia niciunui stat;
c) rezident – străinul titular al unui permis de şedere temporară acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
Litera c) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
d) rezident pe termen lung – străinul titular al unui permis de şedere pe termen lung acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
Litera d) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
e) sponsor – străinul, posesor al unui permis de şedere sau al unei Cărţi albastre a Uniunii Europene eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări, care solicită reîntregirea familiei sau ai cărui membri de familie solicită reîntregirea familiei cu acesta, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
Litera e) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
e1) reîntregirea familiei – intrarea şi şederea pe teritoriul României a membrilor de familie ai unui străin cu şedere legală pe teritoriul României sau ai unui cetăţean român, în scopul păstrării unităţii familiei, indiferent de data stabilirii acestei relaţii de familie;
Litera e1) a fost introdusă prin punctul 2. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
f) Centrul Naţional de Vize – structură specializată în cadrul Direcţiei generale afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe, care contribuie la stabilirea şi realizarea politicii naţionale de vize a României, împreună cu celelalte instituţii din administraţia publică centrală, potrivit competenţelor stabilite prin lege;
f1) fila separată pentru aplicarea vizei – are înţelesul stabilit la art. 2 pct. 8 din Regulamentul CE nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 15 septembrie 2009, denumit în continuare Codul de vize;
Litera f1) a fost introdusă prin punctul 3. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
g) viza – autorizaţia, materializată prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau, după caz, pe fila separată pentru aplicarea vizei, care conferă titularului dreptul să solicite tranzitul aeroportuar, tranzitul ori şederea temporară pentru o perioadă determinată cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
Litera g) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
g1) viza de lungă şedere – viza care dă dreptul titularului să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
Litera g1) a fost introdusă prin punctul 4. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
h) viză de tranzit aeroportuar – autorizaţia acordată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport român, fără a intra pe teritoriul statului român, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional;
i) drept de şedere temporară – dreptul străinului de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă determinată, în condiţiile legii;
Litera i) a fost modificată prin punctul 1. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
i1) drept de şedere pe termen lung – dreptul acordat străinului de către autorităţile competente de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii;
Litera i1) a fost introdusă prin punctul 5. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
j) permis de şedere – documentul de identitate care se eliberează de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, străinului căruia i se prelungeşte dreptul de şedere în România sau celui căruia i se acordă dreptul de şedere pe termen lung, după caz;
Litera j) a fost modificată prin punctul 172. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
k) permis de şedere în scop de muncă – documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, şi atestă dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României;
k1) permis de şedere în scop de detaşare – documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, şi atestă dreptul de şedere şi de muncă în baza detaşării pe teritoriul României;
Litera k1) a fost introdusă prin punctul 6. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
l) căsătorie de convenienţă – căsătoria încheiată cu singurul scop de a eluda condiţiile de intrare şi şedere a străinilor şi de a obţine dreptul de şedere pe teritoriul României;
m) interviu – discuţia purtată de un reprezentant al autorităţilor române cu persoana care solicită acordarea vizei române sau prelungirea dreptului de şedere în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în scopul obţinerii de informaţii suplimentare cu privire la datele înscrise în cererile formulate, motivele deplasării şi şederii în România şi veridicitatea documentelor prezentate;
n) ofiţer de interviu – lucrătorul din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări, cu atribuţii în constatarea existenţei elementelor căsătoriei de convenienţă;
o) cercetător – străinul, titular al unei diplome de absolvire a unor studii superioare de natură să îi permită accesul la programe de doctorat şi care este acceptat de o unitate de cercetare-dezvoltare să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unui proiect.
p) titlu de călătorie pentru străini – document eliberat în condiţiile legii, valabil pentru o singură călătorie, pentru străinii care nu mai sunt în posesia unui document de călătorie valabil;
Litera p) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
q) certificat de repatriere – document eliberat de către Oficiul Român pentru Imigrări ce permite ieşirea din ţară a străinilor incluşi în programul de repatriere voluntară asistată;
Litera q) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
r) stat Schengen – stat care aplică în totalitate acquis-ul Schengen în domeniul vizelor şi imigraţiei;
Litera r) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
s) Cartea albastră a UE – permisul de şedere în scop de muncă ce poartă denumirea «Cartea albastră a UE» şi care conferă posesorului acestuia dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României în calitate de angajat pe un loc de muncă înalt calificat;
Litera s) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
t) primul stat membru – statul membru care acordă primul «Cartea albastră a UE»;
Litera t) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
u) şedere ilegală – prezenţa pe teritoriul României a unui străin care se află în una dintre următoarele situaţii:
(i) a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României;
(ii) a intrat în România în perioada de interdicţie dispusă anterior;
(iii) nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare şi/sau de şedere, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
Litera u) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
v) îndepărtarea de pe teritoriul României – procesul de întoarcere voluntară sau sub escortă a unui străin în ţara de origine, într-o ţară de tranzit stabilită potrivit acordurilor la care România sau Uniunea Europeană sunt părţi ori într-o altă ţară terţă în care străinul decide să se întoarcă şi în care acesta va fi acceptat;
Litera v) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
x) interdicţia de intrare – decizia sau orice alt act de natură administrativă sau judiciară prin care se interzice intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă determinată;
Litera x) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
y) riscul sustragerii – existenţa unor motive care justifică într-un caz particular presupunerea că un străin care face obiectul unei proceduri de îndepărtare se poate sustrage acesteia, motivele putând fi următoarele:
(i) străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat;
(ii) străinul nu a respectat obligaţia de a se prezenta periodic la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări care a impus măsura respectivă sau a părăsit raza de competenţă teritorială a acesteia, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;
(iii) străinul nu face dovada unui spaţiu de locuit pe teritoriul României;
(iv) străinul nu poate face dovada identităţii sale;
(v) alte motive obiective determinate de conduita străinului;
Litera y) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.
z) persoane vulnerabile – minori, minori neînsoţiţi, persoane cu handicap, persoane în vârstă, femei gravide, părinţi singuri cu copii minori şi persoane care au fost supuse torturii, violului şi altor forme grave de violenţă psihică, fizică sau sexuală.
Litera z) a fost introdusă prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 începând cu 31.07.2011.