Lege nr. 192 din 16/05/2006

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.(1) Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Art. 2.(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(11) Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(12) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art. 601 alin. (1) lit. a)-f).

___________

*) Potrivit art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2012, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013, dispoziţiile art. 2 alin. (12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, se aplică numai proceselor începute după data de 1 august 2013.

*) Potrivit art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013, dispoziţiile alineatului (12) al articolului 2 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la 1 august 2013.

___________

Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

(5) În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.

Art. 3. – Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

Art. 4.(1) Medierea reprezintă o activitate de interes public.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile, dar le poate îndruma să verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59.

Art. 5.(1) Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi.

(2) Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul.

(3) Medierea se poate realiza de către unul sau mai mulţi mediatori.

Art. 6. – Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.

___________

Art. 6. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 370/2009 începând cu 03.03.2010.

CAPITOLUL II
Profesia de mediator

SECŢIUNEA 1
Dobândirea, suspendarea şi încetarea calităţii de mediator

Art. 7. – Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) are capacitate deplină de exerciţiu;
 2. b) are studii superioare;
 3. c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani;

___________

Litera c) a fost modificată prin punctul 3. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
 2. e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
 3. f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere;

___________

Litera f) a fost modificată prin punctul 3. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi.

___________

Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 8.(1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de către Consiliul de mediere, după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obţinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoaşterea acestor documente de către Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

(3) Documentele de calificare obţinute în profesia de mediator în alt stat decât România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către persoanele prevăzute la alin. (2) se recunosc în condiţiile prevăzute la alin. (5), care se aplică în mod corespunzător. Dacă abilităţile şi cunoştinţele nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea română, Consiliul de mediere ia în considerare şi experienţa profesională dobândită de solicitant şi îi poate cere să dovedească faptul că îndeplineşte toate aceste cerinţe.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi cetăţenilor români, posesori ai documentelor de calificare în profesia de mediator, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, după caz, într-un stat terţ.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

(5) Cetăţeanul unui stat terţ, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în străinătate sau care a dobândit calitatea de mediator în străinătate şi doreşte să desfăşoare activitate de mediere cu caracter permanent în România, dobândeşte acces la profesie în următoarele condiţii:

 1. a) prezintă titlul de studii, însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 2. b) prezintă conţinutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii şi, după caz, documentele care atestă dobândirea calităţii de mediator. Consiliul de mediere evaluează conţinutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunoştinţele şi abilităţile atestate de aceste documente cu cerinţele stabilite conform legii române, şi hotărăşte, dacă este cazul, accesul în profesie. Condiţiile de echivalare ori compensare a calificării, în situaţia în care cunoştinţele şi abilităţile atestate nu corespund cerinţelor de calificare prevăzute de legea română, vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(6) Mediatorul străin poate desfăşura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul de origine sau de provenienţă, fiind exceptat de la cerinţele de autorizare şi de înscriere prevăzute în lege, având însă obligaţia înştiinţării, în scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfăşurarea acestei activităţi.

(7) Cetăţenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obţinut în unul dintre aceste state sau în România, dobândesc calitatea de mediator în România, în condiţiile prevăzute la alin. (2)-(6).

___________

Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

(8) Cetăţenii prevăzuţi la alin. (7), care au dobândit calitatea de mediator în România, pot desfăşura activitatea de mediere cu caracter permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, dacă în aceste state dobândirea acestei calităţi nu este reglementată, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în România.

___________

Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(9) Pentru mediatorii autorizaţi în condiţiile art. 7 şi 72 alin. (2), documentul de calificare prin care se atestă dobândirea competenţelor profesionale ca mediator este eliberat de către Consiliul de mediere în condiţiile stabilite de standardele de formare în domeniul medierii.

___________

Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(10) În cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza şi prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii.

___________

Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

Art. 81.(1) Autorizaţia se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condiţiilor stabilite de lege şi de regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(2) Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri se motivează în mod corespunzător şi se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

(3) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, Consiliul de mediere comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.

(4) Hotărârea de refuz, respectiv de retragere a autorizaţiei de mediator poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

___________

Art. 81. a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

Art. 9.(1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de către furnizorii de formare şi de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.

(2) Cursurile şi programele de formare profesională a mediatorilor vor fi autorizate de către Consiliul de mediere cu respectarea standardelor de formare profesională în domeniu, elaborate de către acesta.

Punere în aplicare prin Hotărâre 12/2007 :

STANDARDUL DE FORMARE A MEDIATORULUI

CAPITOLUL I Introducere

Art. 1. – Calitatea de mediator se dobândeşte în conformitate cu dispoziţia art. 7 lit. g) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, denumită în continuare Lege, prin autorizarea de către Consiliul de mediere a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Lege.

Art. 2. – În conformitate cu art. 7 lit. f) din Lege, condiţia necesară în vederea autorizării este absolvirea cursurilor pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau a unui program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere.

Art. 3. – (1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea de cursuri de către furnizori de formare autorizaţi conform legislaţiei în materia formării profesionale a adulţilor si de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.

(2) În toate cazurile, formarea profesională trebuie să asigure dobândirea competenţelor profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional al mediatorului, prin organizarea de cursuri de specialitate.

Art. 4. – (1) Formarea profesională a mediatorilor se finalizează cu un examen de absolvire, organizat in conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul de mediere.

(2) În urma absolvirii examenului, se eliberează un certificat de absolvire însoţit de un „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite şi numărul de ore de pregătire, în conformitate cu cerinţele de conţinut ale programelor de formare.

Art. 5. – Certificatul de absolvire atestă absolvirea cursurilor de formare a mediatorilor, certifică dobândirea competenţelor profesionale ca mediator, conform Standardului ocupaţional al mediatorului, şi reprezintă documentul prin care se îndeplineşte dispoziţia art. 7 lit. f) din Lege în vederea autorizării ca mediator.

Art. 6. – (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care organizează cursuri de nivel master în domeniul medierii, vor evidenţia clar şi distinct în cadrul cursurilor pe care le desfăşoară care este numărul de ore şi conţinutul programului de formare a mediatorilor, cu respectarea condiţiilor de calitate adoptate prin hotărârile Consiliului de mediere şi a Standardului de formare a mediatorilor.

(2) Pentru programele de formare a mediatorilor incluse în cursuri de nivel master acreditate, instituţiile de învăţământ superior se supun aceloraşi reguli de avizare, evaluare, examinare şi control stabilite prin hotărârile Consiliului de mediere pentru furnizorii de formare, mai puţin autorizarea prevăzută de cadrul legal în domeniul formării profesionale a adulţilor.

Art. 7. – În vederea asigurării calităţii cursurilor organizate pentru dobândirea competenţelor ca mediator, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Lege, programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare elaborat de Consiliul de mediere şi vor fi avizate în prealabil de către acesta.

Art. 8. – (1) În conformitate cu Legea, Consiliul de mediere va aviza toate programele de formare a mediatorilor, precum şi programele postuniversitare de nivel master în mediere.

(2) Avizul pentru toate programele de formare a mediatorilor se obţine conform art. 51 şi 52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere.

Art. 9. – (1) În cazul furnizorilor de formare, după obţinerea avizului Consiliului de mediere pentru programul de formare a mediatorilor, aceştia se vor adresa comisiilor de autorizare şi vor urma procedurile prevăzute de cadrul legal din domeniul formării profesionale a adulţilor, în vederea autorizării.

(2) Conform clasificării cuprinse la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, programele de formare profesională a mediatorilor se încadrează la categoria programelor de specializare.

Art. 10. – (1) În cazul furnizorilor de formare autorizaţi, programul de formare se va finaliza cu organizarea unui examen în condiţiile art. 18 alin. (1), al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se va elibera certificatul de absolvire cu recunoaştere naţională, care are regimul actelor de studii.

(2) Certificatul este însoţit de „Suplimentul descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite, conform dispoziţiilor art. 4 din Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. – Furnizorii de formare autorizaţi vor fi înregistraţi de către Consiliul de mediere în tabloul acestora, conform art. 20 lit. d) din Lege.

CAPITOLUL II Scopul standardului de formare a mediatorilor

Art. 12. – Scopul standardului de formare a mediatorilor este stabilirea setului de criterii şi proceduri privind programele de formare a mediatorilor în vederea aplicării dispoziţiilor Legii pentru îndeplinirea cerinţelor minimale prin care să se asigure dobândirea competenţelor profesionale ale mediatorilor, în condiţiile legii.

Art. 13. – (1) După absolvirea cursurilor de formare iniţială avizate de Consiliul de mediere, mediatorii se pot specializa pe domenii.

(2) Standardul de formare a mediatorilor se va completa cu competenţe specifice, pe măsură ce domeniile de specializare vor fi identificate.

CAPITOLUL III Principii

Art. 14. – Prezentul standard reflectă principiile medierii care se vor regăsi în programul de formare, respectiv:

a) participarea voluntară;

b) confidenţialitatea;

c) neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului;

d) autodeterminarea părţilor;

e) acceptul în cunoştinţă de cauză.

Art. 15. – În vederea pregătirii şi susţinerii programului de formare, se recomandă formatorilor consultarea Standardului ocupaţional al mediatorului, a Codului etic al mediatorului şi a Legii.

Art. 16. – Programele de formare profesională cuprind cel puţin următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele profesionale ce urmează a fi dobândite;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;

g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.

CAPITOLUL IV Conţinutul standardului de formare a mediatorilor

Art. 17. – Prezentul standard de formare a mediatorilor are următorul conţinut:

a) cerinţe structurale privind programul de formare a mediatorilor;

b) cerinţe privind conţinutul programului de formare a mediatorilor;

c) prevederi referitoare la dotări şi echipamente;

d) cerinţe privind resursele umane cu atribuţii în pregătirea mediatorilor, respectiv formatori, examinatori şi experţi în comisiile de autorizare şi evaluare a furnizorilor de formare;

e) proceduri de înregistrare a formatorilor, examinatorilor şi experţilor.

CAPITOLUL V Structura programului de formare a mediatorilor

Art. 18. – Programul de formare a mediatorilor poate să înceapă numai după ce a fost avizat de către Consiliul de mediere şi autorizat conform legislaţiei din domeniul formării profesionale a adulţilor sau acreditat conform legii, după caz.

Art. 19. – (1) Programele de formare a mediatorilor propuse de furnizorii de formare durează cel puţin 80 de ore, în care formatorii sunt în contact direct cu participanţii, şi acoperă în mod obligatoriu conţinutul recomandat de prezentul standard.

(2) Furnizorul de formare şi echipa de formatori îşi asumă programul de formare, pentru care propune o structura unitară şi coerentă, asigurând corelarea dintre teorie şi practică.

(3) În cadrul fiecărei discipline din programul de formare, formatorul care susţine partea teoretică se va implica şi în partea practică pentru dobândirea abilităţilor corespunzătoare prevăzute de Standardul ocupaţional al mediatorului.

(4) Fiecare program de formare este coordonat de către un formator principal.

(5) La finalul fiecărui program de formare, furnizorul de formare care organizează cursurile eliberează certificate de participare pe care se menţionează în mod obligatoriu: perioada de desfăşurare a cursului, locaţia, formatorii, disciplinele cursului şi numărul de ore aferent acestora.

Art. 20. – Formatul programului trebuie să răspundă simultan următoarelor cerinţe:

(1) Programul de formare este structurat pe discipline sau pe module cuantificate în credite transferabile şi acoperă toate competenţele incluse în Standardul ocupaţional al mediatorului;

(2) Programul zilnic durează minimum 3 ore şi nu poate depăşi 8 ore, inclusiv pauzele. Timpul însumat al pauzelor este de maximum 2 ore.

(3) Examinarea, interviurile, lucrările solicitate eventual de formatori cursanţilor, precum şi alte activităţi care nu se înscriu în prevederile art. 19 alin. (1) nu sunt incluse în orele destinate cursului de formare, iar timpul afectat acestora nu se ia în considerare la calculul orelor programului de formare.

(4) Programul de formare a mediatorilor se desfăşoară, de regulă, în etape de câte 5 zile consecutive.

(5) Programul de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.

(6) Programul de formare a mediatorilor conţine minimum 70% exerciţii practice şi maximum 30% din timp este alocat pentru elemente de teorie.

Art. 21. – În cazul în care programul de formare a mediatorilor nu se desfăşoară în format consecutiv de timp, acesta trebuie să se înscrie în următorul cadru:

a) timpul unei sesiuni de instruire este de minimum 3 ore;

b) programul complet de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.

Art. 22. – Materiale suport de curs

(1) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor vor elabora materialele de curs înainte de începerea programului de formare.

(2) Furnizorii de programe de formare a mediatorilor trebuie să pună la dispoziţia fiecărui participant suportul de curs/manualul cursului, precum şi alte materiale necesare bunei desfăşurări a cursului.

(3) Furnizorul de formare va specifica autorul şi proprietarul manualului de formare şi ai oricărui material utilizat pe perioada formării.

Art. 23. – Numărul maxim de participanţi pe grupa de formare este de 24.

Art. 24. – Metodele de instruire trebuie să ajute cursanţii să înveţe să aplice cunoştinţele teoretice şi să îşi dezvolte abilităţile cuprinse în Standardul ocupaţional al mediatorului.

Art. 25. – (1) Programul de formare a mediatorilor trebuie să includă metode de instruire variate, dintre care următoarele sunt minim obligatorii:

– prezentarea;

– discuţii în grup;

– simulări sau demonstraţii;

– jocuri de roluri.

(2) Formatorii sunt încurajaţi să includă în materialele ce se distribuie participanţilor:

– exerciţii scrise;

– studii de caz;

– materiale multimedia.

Art. 26. – Evaluarea programului de formare a mediatorilor

(1) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va prezenta în documentaţia pentru avizare formele şi modalităţile de evaluare a programului.

(2) Modalităţile de evaluare propuse vor urmări evaluarea conţinutului, procesului de formare, organizării cursurilor, prestaţiei formatorilor, experienţei dobândite pe parcursul instruirii de către participanţii la procesul de formare etc.

(3) Furnizorul programului de formare a mediatorilor va preciza în documentele înaintate spre avizare Consiliului de mediere cine face evaluarea (participanţii în program, formatorii etc.), precum şi instrumentele de evaluare.

Art. 27. – (1) Consiliul de mediere poate solicita furnizorilor de formare copii ale evaluărilor în termen de un an de la finalizarea programului.

(2) Documentele referitoare la evaluare solicitate de Consiliul de mediere vor fi puse la dispoziţia acestuia de către furnizorul programului de formare a mediatorilor în termen de maximum 14 zile calendaristice de la solicitare.

(3) În cazul în care un furnizor refuză să pună la dispoziţia Consiliului de mediere documentele solicitate referitoare la evaluare, Consiliul de mediere poate dispune măsuri care să conducă la sancţionarea furnizorului respectiv.

Art. 28. – Un formator nu poate să supravegheze simultan mai mult de 5 participanţi în roluri de mediator.

Art. 29. – (1) Formatorii trebuie să respecte programul şi să fie prezenţi pe întreg parcursul disciplinelor pe care au fost desemnaţi să le susţină.

(2) Participanţii trebuie să fie prezenţi pe întreaga durată a programului de formare a mediatorilor.

(3) În cazuri excepţionale, aceştia pot lipsi cu acordul formatorului, dar nu mai mult de 10% din timpul total al programului.

Art. 30. – La finalul programului de formare a mediatorilor, formatorii pot evalua performanţa participanţilor şi pe bază de documente scrise, indicând ariile în care aceştia au demonstrat însuşirea conceptelor de bază şi capacitatea de a performa ca mediator, precum şi pe cele în care, în opinia formatorului, sunt necesare îmbunătăţiri.

Art. 31. – Examinarea participanţilor

(1) Absolvirea cursurilor de formare în vederea autorizării pentru dobândirea calităţii de mediator conform prevederilor art. 7 lit. f) din Lege se face prin examinare, cu respectarea cadrului legal privind formarea adulţilor pe cale formală finalizată cu certificat de absolvire cu recunoaştere naţională sau a prevederilor privind organizarea programelor postuniversitare de nivel master, după caz.

(2) În cazul structurării programului de formare a mediatorilor pe module cuantificate în credite transferabile, se va organiza examinarea participanţilor pentru fiecare modul.

(3) Participanţii la programele de formare a mediatorilor susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire.

(4) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi practice prin care se constată dobândirea competenţelor de mediator.

(5) Examinarea va urmări să determine gradul în care persoana examinată este capabilă să îndeplinească competenţele prevăzute în Standardul ocupaţional al mediatorului.

(6) Examinarea va include în mod obligatoriu cel puţin o modalitate prin care persoanei examinate i se vor testa abilităţile practice ca mediator (de exemplu: simulare mediere total sau parţial, întrebări din care să rezulte reacţia în anumite situaţii etc.).

(7) În cazul organizării programului de formare a mediatorilor pe module, verificarea abilităţilor se va face la finalul fiecărui modul. În situaţia în care cursantul participă la toate modulele constitutive ale cursului, furnizorul trebuie să organizeze şi un examen final.

(8) Modalitatea de verificare a abilităţilor face parte integrantă din examinare şi din programul de formare şi va fi inclusă în documentaţia necesară avizării acestuia, indiferent de forma programului prevăzută de Lege.

(9) În cazul în care nu se asigură de către furnizorul de formare verificarea abilităţilor, acesta va specifica situaţia în documentaţia de avizare a programului şi va propune modalitatea de realizare a acestei cerinţe.

Art. 32. – (1) Examenul de absolvire a modulului sau examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor se organizează în cel mult 30 de zile de la data finalizării modulului, respectiv a cursului de formare.

(2) Cursantul care nu a fost declarat admis la examenul de absolvire a modulului, respectiv la examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor, se poate înscrie la o altă sesiune de examinare într-un interval de maximum 6 luni, în aceleaşi condiţii stabilite de furnizorul de formare.

Art. 33. – În cazul în care furnizorul de formare nu organizează examen în timpul dorit de participant, acesta se poate adresa altui furnizor de formare autorizat care organizează examen de absolvire a cursului de formare a mediatorilor.

Art. 34. – Certificarea

(1) Furnizorul de programe de formare profesională a mediatorilor eliberează persoanei care a promovat examenul un certificat de absolvire cu recunoaştere naţională.

(2) Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională sunt tipărite de instituţiile abilitate în domeniul formării adulţilor sau ale învăţământului postuniversitar, după caz, în conformitate cu legislaţia în domeniu, şi au regimul actelor de studii.

(3) Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională se eliberează însoţite de o anexă denumită „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

(4) În cazul programelor de formare profesională a mediatorilor structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susţinerea examenului de absolvire a modulului, se eliberează certificat de absolvire a modulului respectiv, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. După absolvirea examenului final se eliberează şi certificatul de absolvire cu recunoaştere naţională, însoţit de „Supliment descriptiv al certificatului”.

CAPITOLUL VI Conţinutul programului de formare a mediatorilor

Art. 35. – Programa de pregătire pentru fiecare program de formare a mediatorilor se va întocmi de către furnizorii de formare în conformitate cu cerinţele de conţinut al programului de formare cuprinse în prezentul standard.

Art. 36. – În vederea autorizării programului de formare a mediatorilor, inclusiv a celor incluse în programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii, este obligatorie avizarea programei de pregătire de către Consiliul de mediere. Avizul este anterior solicitării de autorizare sau acreditării şi începerii programului.

Art. 37. – Conţinutul programului de formare a mediatorilor trebuie să includă următoarele elemente ale teoriei şi practicii medierii:

1. Teoria şi analiza conflictelor:

– durată: 16 ore;

– obiectiv: la finalul cursului participanţii sunt capabili să identifice aspectele generale şi particulare ale conflictului şi să recunoască diferitele modalităţi de intervenţie;

– subiecte care trebuie minimal incluse:

a) definire, tipuri şi răspunsuri în conflict;

b) elemente de dinamică a conflictelor;

c) elemente de analiza conflictelor.

2. Rezolvarea alternativă a disputelor:

– durată: 8 ore;

– obiectiv: la finalul cursului, participanţii au înţeles particularităţile rezolvării unei dispute bazate pe interese şi pot face diferenţa dintre mediere şi alte metode de rezolvare a disputelor;

– subiecte care vor trebuie minimal incluse:

a) continuumul rezolvării disputelor;

b) metode de rezolvare alternativă a disputelor (prezentare, comparaţii, rolul celei de-a treia părţi, diferenţa dintre mediere şi alte forme de intervenţie, rezolvarea bazată pe interese).

3. Mediere:

– durată: 48 de ore.

3.1. Teoria şi practica medierii:

– obiectiv: la finalul cursului participanţii au dobândit cunoştinţe privind cadrul conceptual necesar înţelegerii şi aplicării medierii şi şi-au dezvoltat abilităţi de analiză de oportunitate privind utilizarea acestei metode pentru rezolvarea unei dispute;

– subiecte care trebuie minimal incluse:

a) definirea medierii;

b) principiile medierii;

c) rolul mediatorului;

d) drepturile părţilor;

e) avantajele/dezavantajele medierii;

f) stiluri, tipuri de mediere şi tipuri de mediatori.

3.2. Procesul de mediere:

– obiectiv: la finalul cursului participanţii au dobândit cunoştinţele necesare privind procesul de mediere şi şi-au dezvoltat abilităţi pentru a pregăti şi a conduce şedinţa de mediere;

– programul de formare trebuie să asigure ca fiecare cursant să participe cel puţin de două ori în exerciţii în care parcurge complet rolul de mediator şi să acopere cel puţin următoarele subiecte:

a) etapele procesului de mediere:

a1) acordul de a media şi pregătirea sesiunii de mediere;

a2) prezentarea procesului de mediere şi stabilirea regulilor;

a3) identificarea problemelor;

a4) explorarea intereselor şi problemelor;

a5) generarea de opţiuni;

a6) încheierea acordului;

a7) încheierea sesiunii de mediere;

b) tehnici:

b1) construirea încrederii şi menţinerea echilibrului între părţi, depăşirea impasului etc.;

b2) utilizarea şi organizarea de întâlniri separate;

c) abilităţi de comunicare:

c1) comunicare verbală şi nonverbală;

c2) ascultare activă;

c3) bariere de comunicare în conflict;

c4) formularea întrebărilor;

c5) reformulare şi clarificare;

c6) asertivitate.

3.3. Etica mediatorului:

– obiectiv: la finalul cursului participanţii cunosc principiile etice pentru a decide în cunoştinţă de cauză cu privire la procesul de mediere şi au abilităţi pentru a-şi menţine poziţia de neutralitate şi imparţialitate ca mediatori;

– subiecte care trebuie minimal incluse:

a) imparţialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese;

b) autodeterminarea părţilor;

c) confidenţialitatea;

d) coduri de conduită;

e) prevederi legale privind respectarea eticii.

4. Organizarea activităţii mediatorilor:

– durată: 8 ore;

– obiectiv: la finalul sesiunii participanţii cunosc modul de organizare a activităţii de mediator şi au abilităţi de redactare şi gestionare a documentelor cerute de Lege referitor la activitatea mediatorului;

– subiecte ce trebuie minimal incluse:

a) Legea nr. 192/2006 şi atribuţiile Consiliului de mediere;

b) redactarea de acorduri/contracte conform cerinţelor Legii nr. 192/2006;

c) gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat;

d) confidenţialitatea conform prevederilor legale care vizează activitatea mediatorului;

e) răspunderea profesională şi forme de protecţie.

Art. 38. – Programul de formare a mediatorilor trebuie să asigure condiţiile pentru dobândirea competenţelor mediatorului, conformându-se următorului cadru:

a) formatorii care supraveghează rolurile de mediator sunt mediatori autorizaţi şi fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul standard;

b) personalul didactic care desfăşoară activităţi didactice teoretice şi practice în cadrul programelor postuniversitare de nivel master, în care susţine teme/discipline din programul de formare a mediatorilor, trebuie să fie înregistrat ca formatori, respectiv ca examinatori în condiţiile art. 40-47 din prezentul standard.

Art. 39. – Dotări şi echipamente

(1) Dotările trebuie să fie în număr suficient, la calitatea necesară şi în stare de funcţionare, putând fi:

a) echipamente de prezentare de tip: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc.;

b) materiale demonstrative de tip: planşe, casete video, software specializat etc.

(2) Furnizorul de formare va asigura desfăşurarea cursurilor într-un spaţiu adecvat ca dimensiune şi mod de organizare, astfel încât să permită accesul participanţilor la pregătirea teoretică şi dobândirea abilităţilor.

(3) Spaţiul necesar pentru desfăşurarea cursurilor de formare este de minimum 2 m2 pentru fiecare participant, respectiv de minimum 48 de m2 pentru o grupă de 24 de persoane.

CAPITOLUL VII Formatori, examinatori şi experţi în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare

Art. 40. – Formatorii care îndeplinesc cerinţele Standardului de formare a mediatorilor vor fi înregistraţi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu menţiunea formator debutant sau formator principal.

Art. 41. – (1) Consiliul de mediere întocmeşte şi actualizează lista experţilor care evaluează programe ale furnizorilor de formare, precum şi lista examinatorilor de competenţe.

(2) Experţii evaluatori şi examinatorii sunt înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor prin hotărâre a Consiliului de mediere, fiind desemnaţi dintre formatorii înscrişi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu menţiunea «formator principal».

(3) Pentru a participa în comisiile de examinare, examinatorii sunt desemnaţi prin hotărâre a Consiliului de mediere dintre examinatorii înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor, conform Regulamentului de organizare a examenului de absolvire.

(4) Pentru evaluarea programelor de formare şi a furnizorilor care propun aceste programe, Consiliul de mediere desemnează prin hotărâre evaluatori dintre cei înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor.

Art. 42. – Programele de formare organizate de către furnizorii de formare autorizaţi se vor realiza numai cu formatori înregistraţi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, dintre care minimum un formator principal.

Art. 43. – Poate fi acreditată ca formator în domeniul medierii cu menţiunea «formator debutant» persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este mediator autorizat în condiţiile Legii, îşi exercită profesia în una dintre formele prevăzute de Lege, este înscrisă în Tabloul mediatorilor şi nu este înregistrată cu nicio cauză de suspendare;

b) are experienţă în domeniul medierii de minimum 3 ani de la data începerii activităţii practice, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;

c) a acţionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, dovedite prin depunerea copiei registrului propriu în care ţine evidenţa contractelor de mediere în care a acţionat ca mediator, certificată de mediator prin semnătură pentru conformitate cu originalul;

d) are pregătire în domeniul formării adulţilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 44. – Pentru a fi înregistrată ca formator cu menţiunea «formator principal», persoana care solicită înregistrarea trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe suplimentare faţă de art. 43 din prezentul standard:

a) a avut atribuţii de elaborare pentru cel puţin un program de formare de mediatori;

b) a participat la elaborarea a cel puţin unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor;

c) a participat ca formator în cel puţin 3 cursuri complete de formare a mediatorilor;

d) are minimum 240 de ore de activitate ca formator în cursuri de formare a mediatorilor;

e) are minimum 40 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, suplimentar faţă de pregătirea ca formator debutant;

f) a format în cadrul cursurilor de formare a mediatorilor minimum 60 de persoane.

Art. 45. – (1) În vederea acreditării şi înregistrării în Tabloul formatorilor în domeniul medierii sau în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt ataşate documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul standard.

(2) Consiliul de mediere verifică dosarul şi emite o hotărâre privind aprobarea, completarea sau respingerea cererii în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea acesteia.

(3) Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se face pentru o perioadă de 4 ani de la data adoptării hotărârii privind aprobarea cererii.

(4) Formatorii acreditaţi de Consiliul de mediere sunt înscrişi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii cu menţiunea «formator debutant» sau «formator principal».

(5) Examinatorii şi experţii evaluatori acreditaţi de Consiliul de mediere sunt înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor.

(6) Tablourile se întocmesc de Consiliul de mediere şi se actualizează ori de câte ori apar modificări.

(7) În vederea reacreditării şi menţinerii în tablouri ca formator, examinator sau expert evaluator, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt ataşate documente doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor de reacreditare privind pregătirea suplimentară în domeniul conflictelor, conform prezentului standard.

(8) În toate cazurile, reacreditarea se face pentru o perioadă de 4 ani.

(9) Reacreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se solicită înainte de expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost emisă hotărârea anterioară de acreditare sau reacreditare.

(10) Până la soluţionarea cererii, acreditarea sau reacreditarea anterioară îşi păstrează valabilitatea, cu menţinerea în tablourile prevăzute la alin. (4) şi (5).

Art. 46. – Înregistrarea ca examinator sau ca expert evaluator a formatorului înregistrat la categoria «formator principal» se face prin hotărâre a Consiliului de mediere, pe baza documentelor care dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe suplimentare:

a) are minimum 240 de ore de formare în domeniul medierii, în calitate de formator principal;

b) a format minimum 60 de persoane în domeniul medierii, în calitate de formator principal;

c) are minimum 40 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, suplimentar faţă de formatorul principal;

d) a coordonat în calitate de formator principal minimum 3 cursuri de formare a mediatorilor.

Art. 47. – (1) Îndeplinirea condiţiilor prezentate la art. 43, 44 şi 46 din prezentul standard va fi probată prin prezentarea de documente doveditoare, în conformitate cu procedura elaborată de Consiliul de mediere şi publicată pe site-ul acestuia.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cetăţenii altor state pentru care furnizorul de formare depune documentele prevăzute la art. 51 lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere, din care rezultă pregătirea şi experienţa practică în domeniul formării de mediatori.

CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii

Art. 48. – (1) În vederea autorizării ca mediator, până la data la care procedura de avizare şi autorizare a furnizorilor de formare devine aplicabilă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008, se vor putea organiza cursuri de formare a mediatorilor, finalizate cu examen, în condiţiile prezentului standard, numai cu aprobarea expresă a Consiliului de mediere, şi în cadrul cărora formatorii pot fi persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 43 lit. b)-d).

(2) La o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor, formatorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 43 lit. a)-d).

Art. 49. – (1) Persoanele care solicită acreditarea ca formator şi care au făcut dovada parcurgerii anterior intrării în vigoare a Legii a minimum 80 de ore de cursuri de formare ca mediatori sau care, la intrarea în vigoare a Legii, urmau cursuri de formare a mediatorilor, însumând minimum 80 de ore de formare în cadrul unor programe aflate în derulare, pot solicita Consiliului de mediere eliberarea unui certificat de recunoaştere a pregătirii ca mediator, ulterior adoptării de către Consiliul de mediere a hotărârii prin care se constată încadrarea în dispoziţiile art. 72 alin. (2) din Lege.

(2) Se consideră curs de formare orice curs derulat în ţară sau în străinătate, care acoperă modular sau integral cerinţele de conţinut pentru programele de formare a mediatorilor, conform art. 37 din prezentul standard.

(3) Se consideră program aflat în derulare orice program de formare care îndeplineşte condiţiile cuprinse la art. 20 alin. (1) şi (6) şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) programul de formare a fost derulat în cadrul unui proiect depus spre finanţare sau deja aprobat la data publicării Legii, iar structura, durata şi metodele de desfăşurare a cursurilor de formare erau deja cunoscute;

b) programul de formare a fost derulat în cadrul unor programe care la data publicării Legii erau deja autorizate sau acreditate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul formării adulţilor sau al învăţământului postuniversitar.

(4) Certificatul menţionat la alin. (1) înlocuieşte certificatul de absolvire prevăzut la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 din prezentul standard.

Art. 50. – (1) Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din prezentul standard referitor la numărul de ore, dar care au urmat un program de formare de minimum 40 de ore în mediere anterior apariţiei Legii, vor fi autorizate ca mediator în condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi la art. 72 alin. (2) din Lege, cu obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă şi de a susţine în termen de maximum 12 luni de la obţinerea autorizaţiei de mediator un examen pentru verificarea competenţelor dobândite prin practică.

(2) Persoanele declarate promovate la examenul prevăzut la alin. (1) pot solicita în maximum 12 luni de la promovarea examenului eliberarea de către Consiliul de mediere a unui certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite ca mediator.

Art. 51. – (1) Furnizorii de formare, care derulează programe de formare a mediatorilor în condiţiile art. 48 din prezentul standard, vor organiza examen de absolvire în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul de mediere şi cu dispoziţiile prezentului standard.

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care au desfăşurat programe postuniversitare de nivel master în domeniul medierii care nu au fost avizate anterior de către Consiliul de mediere şi pentru care nu pot face dovada că se încadrează în condiţiile prevăzute de art. 49 alin. (3), până la finalizarea procedurilor de avizare pot organiza examen de absolvire în colaborare cu Consiliul de mediere şi cu respectarea prevederilor prezentului standard.

Art. 52. – (1) Examenul de absolvire organizat în condiţiile art. 51 se finalizează cu Certificat de absolvire emis de către Consiliul de mediere şi are regimul actelor de studii.

(2) Certificatul de absolvire se tipăreşte de către Consiliul de mediere şi este însoţit de un „Supliment descriptiv al certificatului” în care se precizează competenţele profesionale dobândite şi numărul de ore de pregătire în conformitate cu cerinţele de conţinut ale programelor de formare.

(3) Certificatele de absolvire tipărite de Consiliul de mediere se pun la dispoziţia furnizorilor de formare şi ale instituţiilor de învăţământ superior acreditate, contra cost.

(4) Certificatele de absolvire dobândite în condiţiile art. 51 din prezentul standard asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. (f) din Lege şi dau dreptul de a dobândi calitatea de mediator şi accesul în profesie.

Art. 53. – (1) Consiliul de mediere va elabora procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor pe care o va publica pe site-ul propriu.

(2) Procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor începe de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului standard.

Art. 54. – (1) Suspendarea din exercitarea calităţii de mediator produce de drept efectul suspendării acreditării ca formator, examinator, respectiv expert evaluator, începând cu data emiterii deciziei de suspendare din activitate ca mediator, pe toată durata suspendării. Suspendarea acreditării se constată prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere.

(2) Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost acreditat sau reacreditat, dacă nu a fost anterior depusă o cerere de reacreditare în acest sens;

b) la cererea scrisă a titularului, adresată Consiliului de mediere;

c) prin încetarea calităţii de mediator.

(3) Încetarea acreditării ca formator, examinator sau expert evaluator se constată prin hotărâre a Consiliului de mediere şi are ca efect radierea din Tabloul formatorilor în domeniul medierii, respectiv al examinatorilor şi evaluatorilor.

Art. 55. – (1) Prin sintagma «pregătire în domeniul conflictelor» folosită în cuprinsul prezentului standard se înţelege pregătire în oricare dintre disciplinele incluse în Standardul de formare, astfel cum acestea sunt descrise la art. 37.

(2) Pregătirea în domeniul conflictelor prevăzută la art. 44 lit. e) şi art. 46 lit. c) poate fi parcursă atât anterior participării la cursurile de formare ca mediator, cât şi ulterior acestora.

(3) Cursurile de pregătire în domeniul conflictelor, pe baza cărora se poate aproba acreditarea sau reacreditarea, nu includ cursuri de formare ca formator, ca evaluator de competenţe ori de formare de formatori în vederea susţinerii unui curs autorizat şi nici parcurgerea de mai multe ori a aceluiaşi program de formare iniţială ca mediator sau de pregătire continuă.

(3) Structura cursului de formare profesională va fi întocmită conform prevederilor privind formarea adulţilor.

___________

Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 5. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(4) Consiliul de mediere va emite documentele care atestă competenţa profesională a mediatorilor.

___________

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 5. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

___________

Art. 9. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 10. – Instituţiile şi celelalte persoane juridice care desfăşoară, conform art. 9, programe de formare profesională a mediatorilor se înscriu de către Consiliul de mediere pe o listă, care va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti şi al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia.

___________

Art. 10. – a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 11.(1) Consiliul de mediere are dreptul să verifice modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor şi de aplicare a standardelor de formare iniţială şi continuă şi poate solicita, dacă este cazul, retragerea autorizaţiei, potrivit standardelor de formare în domeniul medierii şi procedurilor elaborate de către Consiliul de mediere.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(2) Retragerea autorizaţiei ori expirarea perioadei pentru care a fost acordată atrage radierea de pe lista prevăzută la art. 10.

Art. 12.(1) Mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menţionează următoarele date:

 1. a) numele şi prenumele mediatorului;
 2. b) sediul profesional;
 3. c) pregătirea de bază a mediatorului, instituţiile la care s-a format şi titlurile cu care le-a absolvit;
 4. d) domeniul medierii în care acesta este specializat;
 5. e) durata experienţei practice în activitatea de mediere;
 6. f) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;
 7. g) calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii, precum şi, după caz, al altor organizaţii;
 8. h) existenţa unei cauze de suspendare.

(3) Consiliul de mediere are obligaţia să actualizeze periodic şi cel puţin o dată pe an Tabloul mediatorilor şi să îl pună la dispoziţie celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de Internet a acestuia.

(4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi.

___________

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 7. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(5) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.

___________

Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 7. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 13. – Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.

Art. 14.(1) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă:

 1. a) în cazul unei incompatibilităţi prevăzute de lege; în acest caz, mediatorul este obligat să încunoştinţeze, în termen de 3 zile, Consiliul de mediere, în legătură cu această incompatibilitate;
 2. b) la cerere, făcută în scris de către mediator;
 3. c) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c).

(2) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat măsura arestării preventive, până la soluţionarea procesului penal, potrivit legii.

Art. 15. – Calitatea de mediator încetează:

 1. a) la cerere, prin renunţare făcută în scris de către mediator;
 2. b) prin deces;
 3. c) în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a) şi d);
 4. d) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d);
 5. e) în cazul condamnării definitive pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, care îl face nedemn de a mai exercita această profesie.

Art. 16.(1) Suspendarea, precum şi încetarea calităţii de mediator se dispun sau, după caz, se constată de către Consiliul de mediere.

(2) În caz de încetare a calităţii de mediator, numele acestuia se radiază din tabloul mediatorilor.

Art. 161. – În ceea ce priveşte procedurile şi formalităţile de autorizare, precum şi exercitarea profesiei de mediator, prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

___________

Art. 161. a fost introdus prin punctul 4. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

SECŢIUNEA a 2-a
Consiliul de mediere

Art. 17.(1) În vederea organizării activităţii de mediere se înfiinţează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Consiliul de mediere se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului său de organizare şi funcţionare.

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(4) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(41) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la iniţiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi.

___________

Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(5) Situaţiile în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului, precum şi procedura revocării sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la alin. (2).

(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

___________

Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(7) Consiliul de mediere îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul consiliu de mediere.

___________

Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 18.(1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(2) În structura Consiliului de mediere funcţionează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigramă şi aprobat de Consiliul de mediere.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(3) Structura şi atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) şi ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizaţie lunară, în condiţiile stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

Art. 19.(1) Consiliul de mediere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.

(2) Şedinţele Consiliului de mediere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri şi sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(3) Abrogat prin punctul 12. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 13. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(5) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii sau organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru adoptarea hotărârilor Consiliului de mediere.

Art. 20. – Consiliul de mediere are următoarele atribuţii principale:

 1. a) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;

___________

Litera a) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. b) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie;
 2. c) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de specializare a mediatorilor;

___________

Litera c) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. d) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;

___________

Litera d) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. e) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de procedura stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere;

___________

Litera e) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

e1) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor şi a serviciilor pe care aceştia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009;

___________

Litera e1) a fost introdusă prin punctul 5. din Ordonanţă nr. 13/2010 începând cu 02.02.2010.

 1. f) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi;
 2. g) ţine evidenţa birourilor mediatorilor autorizaţi;
 3. h) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;
 4. i) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;

___________

Litera i) a fost modificată prin punctul 14. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. j) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;
 2. k) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;
 3. l) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
 4. m) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;

m1) organizează alegerile pentru următorul consiliu de mediere şi elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea dată;

___________

Litera m1) a fost modificată prin punctul 7. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

 1. n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

___________

Litera n) a fost modificată prin punctul 16. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 21. – Consiliul de mediere îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii, după cum urmează:

 1. a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;
 2. b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii;
 3. c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
 4. d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;
 5. e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.

___________

Pusă în aplicare prin Regulament din 13/05/2007 începând cu 04.04.2012.

CAPITOLUL III
Organizarea şi exercitarea activităţii mediatorilor

Art. 22.(1) Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale, al unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

(2) Mediatorul sau mediatorii asociaţi, titulari ai unui birou, pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere.

(3) În exercitarea profesiei, mediatorii autorizaţi pot fi angajaţi cu contract individual de muncă numai în cadrul formelor prevăzute la art. 22 alin. (1).

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 23. – În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină arhivă şi registre proprii, precum şi o evidenţă financiar-contabilă.

Art. 24. – Mediatorii se constituie în asociaţii profesionale locale şi naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor, şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii.

___________

Art. 24. a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiile mediatorului

SECŢIUNEA 1
Drepturile mediatorului

Art. 25. – Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, cu respectarea principiului confidenţialităţii. Condiţiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament.

Art. 26.(1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părţile, precum şi la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

(2) Onorariul trebuie să fie rezonabil şi să ţină cont de natura şi de obiectul conflictului.

(3) Pentru activitatea de informare şi consiliere a părţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior încheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

___________

Alineatul (3) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 202/2010 începând cu 25.11.2010.

Art. 27. – Fiecare mediator are dreptul să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate în prezenta lege.

(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, având obligaţia de a îndruma părţile în vederea alegerii unui alt mediator.

___________

Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 19. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 28.(1) Sediul profesional al mediatorului este inviolabil.

(2) Percheziţia sediului profesional al mediatorului poate fi dispusă numai de judecător şi se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile mediatorului

Art. 29.(1) Mediatorul are obligaţia să dea orice explicaţii părţilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea să înţeleagă scopul, limitele şi efectele medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.

(2) Mediatorul trebuie să asigure ca medierea să se realizeze cu respectarea libertăţii, demnităţii şi a vieţii private a părţilor.

Art. 30.(1) Mediatorul are îndatorirea să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil.

(2) Mediatorul trebuie să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor şi să asigure un permanent echilibru între părţi.

Art. 31. – Mediatorul are obligaţia să refuze preluarea unui caz, dacă are cunoştinţă despre orice împrejurare ce l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi în cazul în care constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2.

Art. 32. – Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale.

Art. 33.(1) Mediatorul este obligat să respecte normele de deontologie şi să răspundă, cu respectarea dispoziţiilor art. 32, cererilor formulate de autorităţile judiciare.

(2) Mediatorul este obligat să comunice Consiliului de mediere orice modificare a condiţiilor, care face necesară actualizarea menţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2).

Art. 34. – Mediatorul are obligaţia de a-şi îmbunătăţi permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continuă, în condiţiile stabilite de Consiliul de mediere.

Art. 35. – Mediatorul este obligat să restituie înscrisurile ce i-au fost încredinţate de părţi pe parcursul procedurii de mediere.

Art. 36. – Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.

Art. 37.(1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau cu actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. În cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă a părţilor şi, dacă este cazul, a celorlalte persoane interesate.

(2) Calitatea de martor are întâietate faţă de aceea de mediator, cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz.

(3) În toate cazurile, după ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfăşura activitatea de mediere în cauza respectivă.

SECŢIUNEA a 3-a
Răspunderea mediatorului

Art. 38. – Răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri:

 1. a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;
 2. b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;
 3. c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;
 4. d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
 5. e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.

Art. 39.(1) Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:

 1. a) observaţie scrisă;
 2. b) amendă de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON);
 3. c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;
 4. d) încetarea calităţii de mediator.

(2) Limitele amenzii prevăzute la alin. (1) lit. b) se actualizează periodic de către Consiliul de mediere, în funcţie de rata inflaţiei.

Art. 40.(1) Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul de mediere, în scris şi sub semnătură, în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38.

(2) Cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină alcătuită dintr-un membru al Consiliului de mediere şi 2 reprezentanţi ai mediatorilor, desemnaţi prin tragere la sorţi din Tabloul mediatorilor. Membrii comisiei de disciplină sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului de mediere. Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului şi să îşi formuleze apărarea. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat şi nu s-a prezentat la termenul stabilit.

(3) Dosarul de cercetare cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care hotărăşte, în termen de 30 de zile, cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

Art. 41.(1) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

(2) Acţiunea exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.

(3) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. b), rămasă definitivă potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, până la achitarea sumei.

Art. 42. – Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.

CAPITOLUL V
Procedura de mediere

SECŢIUNEA 1
Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere

Art. 43.(1) Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 20. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(2) În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vederea informării şi acceptării medierii. În cazul acceptării medierii, părţile în dispută şi mediatorul vor semna contractul de mediere.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 20. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(21) În procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.

___________

Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 21. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(3) Dacă una dintre părţi refuză, în scris, în mod explicit, medierea ori nu răspunde invitaţiei menţionate la alin. (1) ori nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată.

___________

Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(4) Mediatorul poate face şi alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părţilor la mediere, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 44.(1) Este interzisă desfăşurarea şedinţelor de mediere înainte de încheierea contractului de mediere.

(2) Contractul de mediere se încheie între mediator, pe de o parte, şi părţile aflate în conflict, pe de altă parte.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

SECŢIUNEA A 2-a
Contractul de mediere

Art. 45. – Contractul de mediere trebuie să cuprindă, sub sancţiunea anulării, următoarele clauze:

 1. a) identitatea părţilor aflate în conflict sau, după caz, a reprezentanţilor lor;
 2. b) menţionarea tipului sau a obiectului conflictului;

___________

Litera b) a fost modificată prin punctul 24. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. c) declaraţia părţilor că au fost informate de către mediator cu privire la mediere, efectele acesteia şi regulile aplicabile;

___________

Litera c) a fost modificată prin punctul 24. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. d) obligaţia mediatorului de a păstra confidenţialitatea şi decizia părţilor privind păstrarea confidenţialităţii, după caz;

___________

Litera d) a fost modificată prin punctul 24. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. e) angajamentul părţilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
 2. f) obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului şi cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul părţilor, precum şi modalităţile de avansare şi de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportată de către părţi, ţinându-se cont, dacă este cazul, de situaţia lor socială. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi în mod egal;
 3. g) înţelegerea părţilor privind limba în care urmează să se desfăşoare medierea.
 4. h) numărul de exemplare în care va fi redactat acordul în cazul în care acesta va fi în forma scrisă, corespunzător numărului părţilor semnatare ale contractului de mediere;

___________

Litera h) a fost introdusă prin punctul 25. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

 1. i) obligaţia părţilor de a semna procesul-verbal întocmit de către mediator, indiferent de modul în care se va încheia medierea.

___________

Litera i) a fost introdusă prin punctul 25. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

___________

Alineatul a fost modificat prin punctul 24. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 46.(1) În contractul de mediere pot fi prevăzute şi alte clauze, în condiţiile legii.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.

(3) Dacă, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul părţilor şi cu acordul acestora, se va încheia o anexă la contractul de mediere.

Art. 47.(1) Contractul de mediere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute. Acesta se semnează de către părţile aflate în conflict şi de mediator şi se întocmeşte în atâtea exemplare originale câţi semnatari sunt.

(2) Părţile aflate în conflict pot da procură specială unei alte persoane, în condiţiile legii, pentru a încheia contractul de mediere.

Art. 48. – Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligaţia părţilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.

Art. 49. – Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege.

SECŢIUNEA a 3-a
Desfăşurarea medierii

Art. 50.(1) Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere.

(2) Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict.

(3) Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii.

Art. 51. – Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura şi în alte locuri convenite de mediator şi de părţile aflate în conflict.

Art. 52.(1) Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord.

(2) În cursul medierii părţile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii.

Art. 53. – Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la art. 52 şi la art. 55 alin. (1), precum şi de către mediator au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la mediere în condiţiile art. 52 asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi le va putea solicita semnarea unui acord de confidenţialitate.

Art. 54.(1) Dacă, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere.

(2) Mediatorul are dreptul să închidă procedura de mediere, procedând potrivit dispoziţiilor art. 56, care se aplică în mod corespunzător. În această situaţie mediatorul este obligat să restituie onorariul, în parte, în condiţiile stabilite prin contractul de mediere.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 55.(1) În cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părţilor, poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.

(2) Atunci când solicită punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său, mediatorul va evidenţia doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părţilor.

SECŢIUNEA a 4-a
Închiderea procedurii de mediere

Art. 56.(1) Procedura de mediere se închide, după caz:

 1. a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;
 2. b) prin constatarea de către mediator a eşuării medierii;
 3. c) prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părţi.

(2) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanţei judecătoreşti sau arbitrale competente.

Art. 57. – La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. Părţile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

Art. 58.(1) Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 27. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(2) Înţelegerea părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii şi ordinii publice, dispoziţiile art. 2 fiind aplicabile.

(3) Înţelegerea părţilor poate fi afectată, în condiţiile legii, de termene şi condiţii.

(4) În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată, pentru ca acestea, având la bază acordul de mediere, să verifice condiţiile de fond şi de formă prin procedurile prevăzute de lege şi să emită un act autentic sau o hotărâre judecătorească, după caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă, notarul public sau instanţa de judecată, după caz, putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare cu acordul părţilor.

___________

Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(41) Mediatorul este ţinut de obligaţiile prevăzute la alin. (4) şi în cazul în care prin acordul de mediere se constituie, se modifică sau se stinge orice drept real imobiliar.

___________

Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 9. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) se aplică în toate situaţiile în care legea impune, sub sancţiunea nulităţii, îndeplinirea unor condiţii de fond şi de formă.

___________

Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 28. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

(6) În cazul în care legea impune îndeplinirea condiţiilor de publicitate, notarul public sau instanţa de judecată va solicita înscrierea contractului autentificat, respectiv a hotărârii judecătoreşti în Cartea Funciară.

___________

Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 28. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 59. – (1) Părţile pot solicita notarului public autentificarea, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor legale, a înţelegerii lor.

(2) Părţile acordului de mediere se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 438441 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

___________

Art. 59. – a fost modificat prin punctul 10. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 591. – Dacă acordul de mediere se referă la o cauză succesorală şi a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, competenţa aparţine notarului public, conform legii.

___________

Art. 591. – a fost introdus prin punctul 11. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 592. – Cererea adresată instanţei, privind pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor rezultată din acordul de mediere, este scutită de plata taxei judiciare de timbru, cu excepţia cazurilor în care acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale.

___________

Art. 592. – a fost introdus prin punctul 11. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 60.(1) În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are dreptul de a denunţa contractul de mediere, încunoştinţând, în scris, cealaltă parte şi mediatorul.

(2) Mediatorul ia act de denunţarea unilaterală a contractului de mediere şi, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunoştinţării, întocmeşte un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.

(3) Dacă una dintre părţile aflate în conflict nu se mai prezintă la mediere, fără a denunţa contractul de mediere în condiţiile alin. (1), mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenţia reală a părţii respective şi, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.

Art. 601. – (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:

 1. a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
 2. b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64;
 3. c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
 4. d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
 5. e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
 6. f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la 1.0251.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

___________

Litera f) a fost modificată prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

 1. g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul; dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat.

___________

Litera g) a fost modificată prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(2) Abrogat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

___________

*) Potrivit art. II din Legea nr. 115/2012, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013, dispoziţiile art. 601, lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, iar lit. g) intră în vigoare odată cu Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010.

___________

Art. 601. – a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 602. – (1) Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Prevederile art. 2.532 pct. 7 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Acceptarea participării sau participarea la şedinţa de informare nu constituie o recunoaştere a dreptului ce ar face obiectul litigiului şi nu întrerupe cursul prescripţiei.

___________

Art. 602. – a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

SECŢIUNEA a 5-a
Medierea în cazul unui litigiu pe rolul instanţelor de judecată

Art. 61. – (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor.

(2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).

___________

Art. 61. – a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 62.(1) Pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

(2) Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

(3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru.

Art. 63.(1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre, dispoziţiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 90/2012 începând cu 21.12.2012.

(2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(21) Instanţa de judecată nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia, în cazul în care conflictul soluţionat este legat de o cauză succesorală pentru care nu s-a eliberat certificatul de moştenitor.

___________

Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 16. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(3) Hotărârea de expedient pronunţată conform prevederilor prezentei legi constituie titlu executoriu.

___________

Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 31. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

___________

SECŢIUNEA a 5-a a fost modificată prin punctul 12. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii speciale privind medierea unor conflicte

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii speciale privind conflictele de familie

Art. 64.(1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:

 1. a) continuarea căsătoriei;
 2. b) partajul de bunuri comune;
 3. c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
 4. d) stabilirea domiciliului copiilor;
 5. e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
 6. f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 17. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(11) Acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.

___________

Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 18. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(2) Înţelegerea soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se depune de către părţi la instanţa competentă să pronunţe divorţul.

Art. 65. – Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorţul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.

Art. 66.(1) Înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligenţele pentru a verifica dacă între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă, iar efectele unei astfel de situaţii sunt de natură să influenţeze medierea şi va decide dacă, în asemenea circumstanţe, soluţionarea prin mediere este potrivită. Dispoziţiile art. 54 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii speciale privind medierea în cauzele penale

Art. 67.(1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi în cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

(2) Nici persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi constrânşi să accepte procedura medierii.

Art. 68.(1) În cauzele penale medierea trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat dreptul fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile unui interpret ori, după caz, să menţioneze faptul că au renunţat expres la acestea.

(2) În cazul minorilor, garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător, şi în cadrul procedurii de mediere.

Art. 69.(1) În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin împăcarea părţilor, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată.

(2) Dacă procedura de mediere a fost declanşată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.

Art. 70.(1) În cazul în care medierea se desfăşoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în temeiul prezentării de către părţi a contractului de mediere.

(2) Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

(3) Abrogat prin punctul 19. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părţile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(5) Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat să transmită organului judiciar acordul de mediere şi procesulverbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).

___________

Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 20. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

(6) Dispoziţiile art. 61 alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul în care medierea este recomandată de către organele judiciare.

___________

Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 32. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 71.(1) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se înfiinţează Consiliul de mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa, precum şi standardele de formare în domeniul medierii, ce vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În vederea constituirii primului consiliu de mediere, membrii acestuia vor fi desemnaţi de comun acord de către organizaţiile legal constituite din domeniul medierii, avându-se în vedere criteriile cumulative privitoare la vechimea activităţii organizaţiei în acest domeniu conform prevederilor statutului, numărul de membri specializaţi, precum şi pregătirea şi experienţa practică în mediere ale reprezentanţilor acestor organizaţii.

(3) Pentru organizarea şi funcţionarea primului consiliu de mediere, în primul an de la începerea activităţii se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, fondurile aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

 1. a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare;
 2. b) salariile secretariatului tehnic al acestuia.

(4) După expirarea perioadei de un an de la data constituirii Consiliului de mediere, finanţarea sa se asigură în condiţiile art. 21.

Art. 72.(1) În termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere, începe procedura de autorizare a mediatorilor.

(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, urmează un curs de formare profesională a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e), pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile prezentei legi, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul de mediere va decide autorizarea după evaluarea conţinutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregătirii. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 21. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 73.(1) Dispoziţiile prezentei legi privind medierea conflictelor devin aplicabile în termen de o lună de la data întocmirii tabloului mediatorilor autorizaţi.

(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în medierea conflictelor de drepturi de care părţile pot dispune din cadrul conflictelor de muncă.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 33. din Lege nr. 370/2009 începând cu 06.12.2009.

Art. 74.(1) Instituţiile şi celelalte persoane juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au în derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza în conformitate cu reglementările în vigoare la momentul începerii cursurilor.

(2) Abrogat prin punctul 22. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Art. 75. – Avocaţii, notarii publici, precum şi membrii altor profesii liberale care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfăşura activitatea de mediere la sediul unde îşi exercită activitatea de bază.

___________

Art. 75. – a fost modificat prin punctul 23. din Lege nr. 115/2012 începând cu 01.10.2012.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                          PREŞEDINTELE SENATULUI

         BOGDAN OLTEANU                                      NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 16 mai 2006.

Nr. 192.